Сторінки

БІБЛІОТЕКИ - ЦЕ СВОБОДА. СВОБОДА ЧИТАТИ, СВОБОДА СПІЛКУВАТИСЯ. Ніл Гейман

Словник бібліотечних термінів

Абонемент бібліотечний - форма бібліотечного обслуговування, яка передбачає видачу документів для використання поза бібліотекою.
Абонент бібліотеки – фізична чи юридична особа, зареєстрована бібліотекою як її постійний користувач.
Автоматизована інформаційно-пошукова система — пошукова система, створена на базі електронно-обчислювальної техніки, призначена для автоматизованого пошуку в електронному каталозі.
Автор – особа, яка створила твір, або яка брала участь в його створенні. Автором може бути заклад або організація, від імені яких публікуються матеріали.
Авторський знак – умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовку твору. Використовується для розстановки творів друку в алфавітному порядку.
Алфавітний (абетковий) каталог (АК) – бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються в алфавітному порядку авторів, найменувань організацій або заголовків документів.
Алфавітно-бібліографічний посібник — бібліографічний посібник, в якому бібліографічні записи розташовані в алфавітному порядку індивідуальних і колективних авторів і (або) заголовків документів.
Алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу (АПП) – допоміжний апарат до систематичного каталогу, який являє собою алфавітний перелік предметних рубрик, що розкривають зміст представлених в систематичному каталозі документів із зазначенням відповідних класифікаційних індексів. Кожне слово АПП заноситься на окремі картки, які розставляються в алфавітному порядку в спеціально виділений ящик систематичного каталогу. Від підказує де, в якому розділі і під яким індексом варто шукати потрібну книгу.
Альбом – книжкове або комплектне листове видання, яке має, як правило, пояснювальний текст.
Альманах – збірник, що містить літературно-художні і (або) науково-популярні твори, об’єднані за визначеною ознакою (тема, час написання тощо).
Аналітичний бібліографічний опис – бібліографічний опис складової частини документа. Складається з двох частин, що містять відомості про складову частину і про видання, в якому вона опублікована.
Аналітично-синтетична переробка (АСП) – перебудова документів в процесі їх аналізу і добування необхідної інформації, а також оцінка, зіставлення і подача інформації у вигляді, відповідному запитові.
Анотація – коротка характеристика документа, яка пояснює його зміст, призначення, форму, інші особливості.
Анотований бібліографічний посібник — бібліографічний посібник, в якому всі або більшість бібліографічних записів включають анотації
Антологія – неперіодична збірка, яка включає вибрані літературні художні твори (або уривки з них), переважно віршовані.
Атлас – альбом, який містить зображення різних об’єктів (карти, креслення, малюнки), створений для навчання або практичних цілей.
Аудіовізуальний документ – документ, який містить зображувальну та (або) звукову інформацію, відтворення якої вимагає відповідного обладнання. До аудіовізуальних документів належать грамплатівки, магнітні фонограми, діаматеріали і вузькоплівкові кінофільми, відеокасети, CD-Rom.
Багатотомне видання — неперіодичне видання, що складається з двох або більше нумерованих томів і становить єдине ціле за змістом і оформленням. 
База даних (БД) – набір даних, достатній для поставленої мети і представлений на машинному носії в вигляді, який дозволяє здійснювати автоматизовану переробку інформації, яку він містить. База даних призначена для зберігання даних про придбані бібліотекою виданнях (монографіях, довідниках, збірниках статей і т.п.), інформації про місцезнаходження окремих екземплярів (палітурок) кожного видання і відомостей про читачів 
Бестселер – книжкове видання, що видане масовим тиражем, розраховане на широкі кола читачів і користується найбільшим попитом. 
Бібліограф – співробітник бібліотеки, що має спеціальну бібліографічну освіту та який організовує довідково-бібліографічну і науково-інформаційну роботу. Складає рекомендаційні списки літератури, покажчики, пам’ятки, готує і проводить перегляди літератури, інформує спеціалістів про нову літературу. Бере участь в науково-методичній, дослідницькій роботі. 
Бібліографічна база даних – база даних, що містить бібліографічні записи. 
Бібліографічна довідка – відповідь на разовий запит, що містить бібліографічну інформацію про наявність та (або) місцезнаходження документа (адресна довідка), про зміст бібліографічної інформації з певної теми (тематична довідка); про відсутніх чи перекручених в запиті елементах бібліографічного опису (уточнююча довідка). 
Бібліографічна інформація – інформація про документи, необхідна для їхнього пошуку і використання. 
Бібліографічна картотека – бібліографічний посібник, реалізований в картковій формі. 
Бібліографічна послуга – результат бібліографічного обслуговування, що задовольняє потреби в бібліографічній інформації. 
Бібліографічне видання – бібліографічний посібник, випущений у вигляді окремого документу в формі неперіодичного, серійного, періодичного видання або продовжуваного видання. 
Бібліографічне інформування – систематичне забезпечення бібліографічною інформацією абонента відповідно до його довготривалого чинного запиту. 
Бібліографічне обслуговування – забезпечення користувачів бібліографічною інформацією. 
Бібліографічний запис – елемент інформації про документ, який фіксує в документальній формі відомості, що дозволяють розкрити його склад і зміст з метою бібліографічного пошуку. До складу бібліографічного запису входить бібліографічний опис, який за необхідності доповнюється заголовком, класифікаційними індексами і предметними рубриками, анотацією, шифром зберігання документа, датою завершення обробки документа, відомостями службового характеру. До складу бібліографічного запису входить бібліографічний опис, доповнюється в міру потреби заголовком, класифікаційними індексами і предметними рубриками, анотацією, шифром зберігання документа, датою завершення обробки документа, відомостями службового характеру 
Бібліографічний запит – інформаційний запит на бібліографічну інформацію. 
Бібліографічний огляд – усне повідомлення про набір документів, виконане у вигляді зв’язної розповіді з короткими характеристиками змісту документів. Використовується в бібліотеках як форма письмової чи усної пропаганди літератури, інформування користувачів про наявні документи. 
Бібліографічний опис – сукупність бібліографічних відомостей про документ, наведених за певними правилами, що встановлює порядок проходження областей та елементів, і призначених для ідентифікації та загальної характеристики документа. Бібліографічний опис допомагає зорієнтуватися при пошуці інформації в книжковому фонді бібліотеки, відображаючи коротку характеристику документа: автор, назва, рік і місце видання. 
Бібліографічний покажчик – бібліографічний посібник значного об’єму із складною структурою і науково – довідковим апаратом. 
Бібліографічний покажчик до видання – часина довідкового апарату видання, яка розкриває склад чи зміст творів, вміщених в даному виданні. 
Бібліографічний посібник – впорядкована множина бібліографічних записів, об’єднаних за якою-небудь ознакою. 
Бібліографічний пошук – інформаційний пошук, що виконується на підставі бібліографічних даних. 
Бібліографічний список – список документів, складений відповідно до правил бібліографічного опису. 
Бібліографія – галузь знання про книгу, газету або інший бібліотечний документ, завданнями якої є: виявлення, облік, опис, систематизація і якісний аналіз творів друку; складання різних бібліографічних посібників, які полегшують і сприяють кращому використанню друкованої продукції з науковою, практичною і виховною метою; розробка принципів і методів бібліографування друкованих творів і організації бібліографічної роботи. 
Бібліографознавство — наукова дисципліна, об'єктом вивчення якої є діяльність, що забезпечує виробництво та функціонування бібліографічної інформації у суспільстві. Предмет бібліографознавства — вивчення закономірностей виникнення, становлення, функціонування й розвитку бібліографічної діяльності. 
Бібліотека - культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів, а також здійснює інші бібліотечні послуги. 
Бібліотека – депозитарій – бібліотека, на яку покладений обов’язок постійного зберігання максимально повного бібліотечного фонду з метою вивільнення фондів інших бібліотек регіону від мало використовуваних творів друку та інших документів. 
Бібліотека – філіал – бібліотека, яка знаходиться в підпорядкуванні Центральної бібліотеки. 
Бібліотекар – працівник бібліотеки, що має спеціальну бібліотечну освіту і в обов’язки якого входить обробка, зберігання і видача літератури. Навчає користуванню книгою та іншими носіями інформації, пошуку, відбору і критичній оцінці інформації. Проводить індивідуальну і масову роботу з читачами. 
Бібліотекознавство - це наукова дисципліна документно-комунікаційного циклу, яка вивчає теорію, історію, методологію, методику та організацію бібліотечної справи. 
Бібліотечна мережа – бібліотечна система, об’єднана спільністю завдань, організаційних рішень, рядом єдиних ознак. 
Бібліотечна послуга – результат бібліотечного обслуговування, що задовольняє визначену потребу користувача бібліотеки (видача і абонування документів, надання інформації про нові надходження, довідки, виставки, консультації тощо). 
Бібліотечна система – сукупність взаємодіючих бібліотек, об’єднаних на певних договірних умовах з метою більш повного задоволення запитів користувачів і ефективного використання бібліотечно-бібліографічних ресурсів. 
Бібліотечна справа – галузь інформаційної, культурної, освітньої діяльності суспільства, що включає створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготовку бібліотечних кадрів, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек. 
Бібліотечна статистика – зведення цифрових даних про діяльність бібліотек, отриманих на основі обліку за спеціально затвердженими формами, які обробляються, аналізуються і використовуються з метою управління бібліотечною справою. 
Бібліотечне обслуговування – діяльність бібліотеки по пропаганді і видачі творів друку та інших документів чи їх копій, наданню допомоги в їх доборі і використанні. 
Бібліотечний абонемент – див. Абонемент бібліотечний. 
Бібліотечний каталог – сукупність розміщених за певними правилами бібліографічних записів на документи, яка розкривають склад і зміст фонду бібліотеки. Бібліотечний каталог функціонує в картковій або машиночитній формі (електронний каталог), на мікроносіях, а також в формі книжкового видання. Каталоги складаються з карток, що містять відомості про книги, журнали й інші друковані матеріали. Залежно від способу групування карток каталоги бувають: абетковий, систематичний, предметний. У раціонально організованій системі кожний з каталогів розкриває фонд у певному аспекті. Каталоги не дублюють один одного, а доповнюють. Всі каталоги становлять єдине ціле. Створенню каталогів передує бібліографічний опис джерела. 
Бібліотечний пункт – форма нестаціонарного обслуговування – територіально відокремлений підрозділ, створений за місцем проживання, роботи чи навчання користувачів бібліотек. 
Бібліотечний урок – форма бібліотечного обслуговування, яка використовується для навчання учнів основам бібліотечно-інформаційних знань з метою формування відповідних вмінь і навиків. 
Бібліотечний фонд – впорядкована зібрання документів в бібліотеці, які збираються в відповідності до її функцій і задач для зберігання і надання користувачам бібліотеки. 
Бібліотечні ресурси – інформаційний, матеріально-технічний і кадровий потенціал, яким володіє бібліотечна справа, в тому числі: мережа бібліотек, бібліотечний фонд, персонал, будівлі, обладнання, фінанси. 
Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) – таблиці систематизації документів для організації книжкового фонду. Їхнє основне завдання – розкрити зміст документів, надати їх у вигляді чіткої науково-обгрунтованої системи знань і цим максимально облегшити читачу використання бібліотечних фондів. 
Біобібліографічний посібник – бібліографічний посібник, що містить біографічні відомості про певну особу чи осіб, а також бібліографічні інформацію про їхні твори і літературу про них. 
Біографічний довідник – довідник, який містить відомості про життя і діяльність будь-яких осіб. 
Блог – (англ. blog, от web log, «мережевий журнал чи щоденник подій») – веб – сайт, головний зміст якого – записи (пости), зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості. Відмінність блогу від традиційного щоденника в тім, що блоги зазвичай публічні і передбачають сторонніх читачів, які можуть вступити в полеміку з автором. 
Блогер – людина, яка веде блог. 
Браузер – засіб перегляду; програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці. Наприклад, M5 Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera. 
Брошура – неперіодичне або періодичне текстове книжкове видання об'ємом понад 4, але не більше 48 сторінок, сполучених між собою за допомогою шиття скріпкою або ниткою. 
Буклет – листкове видання у вигляді одного листка друкованого матеріалу, переважно багатокольорові аркушеві друки, складені в два або кілька згинів. 
Бюлетень – видання оперативного характеру з постійними рубриками (періодичне або продовжуване), що містить різноманітні матеріали організації - засновника. Слово "бюлетень" походить від французького bulletin, що первинно означало записку, аркуш. Розрізняють такі види бюлетенів: нормативний (матеріали нормативного, директивного чи інструктивного характеру, що видаються здебільшого державним органом); довідковий або інформаційний (інформаційні або довідкові матеріали, розміщені за алфавітним чи проблемно-тематичним принципами); рекламний (реклама послуг, товарів, заходів для населення); бюлетень - хроніка (регулярні повідомлення про діяльність організації-засновника); бюлетень-таблиця (різноманітні фактичні дані, викладені у вигляді таблиць); статистичний (статистичні дані з тієї чи іншої сфери життя та діяльності суспільства).
Веб–сайт - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі (Інтернеті), які об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Являє собою рекламно-інформаційні ресурси приватної особи чи організації, об’єднані загальною ідеєю та загальним дизайном.
Вибірне поширення інформації (ВПІ) - поширення інформації, що з'явилася в інформаційно-пошуковій системі, відповідно з постійними інформаційними запитами споживачів інформації.
Вибрані твори – однотомне чи багатотомне видання, яке містить частину найбільш значних творів одного чи кількох авторів, які відібрані за певним принципом.
Видавництво, видавець – юридична особа (організація чи фізична особа), яка виконує підготовку до видання і випуск документа.
Видання – документ, який виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо їхнього видавничого оформлення і поліграфічного виконання.
Виставка бібліотечна – публічна демонстрація спеціально підібраних і систематизованих творів друку та інших носіїв інформації, які рекомендуються користувачам бібліотеки для перегляду і ознайомлення. Кожна виставка вирішує свою конкретні задачу і розрахована на певну читацьку категорію. Виставка передбачає безпосередній показ книг чи матеріалів, що розкривають їхній зміст, у вигляді, який легко сприймається зором. Проведення виставок - один із найтрадиційніших і найрозповсюдженніших методів розкриття бібліотечних фондів.
Вихідні дані – відомості, що інформують про місце видання, видавництво та дату видання, розміщені на титульному аркуші документу.
Відвідуваність – відносний (якісний) показник кількості відвідувань бібліотеки користувачами за певний період, який характеризує інтенсивність користування бібліотекою. Характеризує читацьку активність.
Примітка. Відв. = В:А, де Відв. – відвідуваність, В – загальна кількість відвідувань за рік, А – кількість користувачів.
Відвідуваність масових заходів – відносний (якісний) показник кількості відвідувань бібліотеки користувачами з метою присутності або участі в масових заходах.
Відвідування – звернення читача до бібліотеки з метою отримання літератури, інформації чи з іншою метою у відповідності до функцій, які виконує бібліотека. Абсолютний показний бібліотечної статистики.
Відеодокумент, відеофонограма – аудіовізуальний документ на стрічковому чи дисковому носії, який містить інформацію, зафіксовану на ньому за допомогою відео звукозапису.
Відеотека – організація чи служба (відділ бібліотеки), обов’язком якої є збір, зберігання та видача користувачам відео документів.
Відсоток охоплення населення бібліотечним обслуговуванням – обчислюється шляхом ділення кількості всіх користувачів бібліотек на кількість мешканців муніципальної освіти. 
Внутрішньожурнальний бібліографічний посібник — бібліографічний посібник, опублікований у журналі в якості самостійного матеріалу.
Внутрішньокнижковий бібліографічний посібник — бібліографічний посібник, включений до складу будь-якого неперіодичного видання в якості самостійного матеріалу
Внутрішньосистемний обмін (ВСО) – передача видань для тимчасового користування з центральної бібліотеки до бібліотеки–філіалу. ВСО дозволяє замовити книгу в бібліотеці за місцем проживання, скористатися фондами інших філіалів і центральної міської бібліотеки.
Газета – це періодичне видання, що має постійну назву, виходить через короткі проміжки часу, містить, відповідно до своєї програми, оперативну інформацію, різножанрові текстові та зображальні матеріали.
Галузева бібліотека - бібліотека, яка задовольняє інформаційні потреби по певній галузі знання або практичної діяльності (суспільно-політична, науково-технічна, медична, сільськогосподарська та інших) на основі відповідного фонду та інформаційно-пошукового апарату.
Галузевий бібліографічний посібник — бібліографічний посібник, що відображає документи по певній галузі знання.
Генеральний каталог – бібліотечний каталог, який відображає весь бібліотечний фонд, за винятком обмінних і резервних фондів.
Гіперпосилання - це відокремлений фрагмент (в рамках даного розділу ключове слово), при натиску на якому документ пересувається до потрібного місця в документі (зазвичай, для отримання більш детальної інформації). Це зв'язок між різними веб-сторінками в мережі Інтернет. Зв’язувати сторінки між собою за допомогою посилань дозволяє мова HTML. Наявність посилань є фундаментальною властивістю веб-сторінок. Посиланням може бути не тільки окреме слово, текст чи частина тексту, а й зображення чи його частина.
Гіпертекст - текст для перегляду на комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами («гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу перейти до пов'язаних документів безпосередньо з вихідного (первинного) тексту, активізувавши посилання. 
Гіпертекстова база даних — текстова база даних, записи в якій містять зв'язки з іншими записами.
Групове інформування – бібліографічне інформування групи споживачів інформації, виділеної за певною ознакою, члени якої мають близькі за змістом інформаційні потреби.
Дата видання - дата випуску (рік, а якщо необхідно місяць і день), зазначена на документі або встановлена на основі аналізу тексту документа або з інших джерел.
День інформації – комплексний захід, який забезпечує інформування користувачів про нові надходження в бібліотеку за певний період чи про актуальну подію (проблему). Складається з виставки, бібліографічного огляду, консультації.
День спеціаліста – комплексний захід, який забезпечує інформування спеціалістів про документи і нові досягнення в певній галузі, спеціальності. Складається із виступу спеціаліста, бібліотечної виставки, бібліографічного огляду, консультації, демонстрації наукових фільмів, зразків виробів, які випускаються.
Депозитарний фонд – фонд, який призначений для постійного зберігання і використання в спеціально відведених бібліотеках-депозитаріях.
Десяткова класифікація — ієрархічна класифікаційна система, в якій кожен клас може ділитися не більше ніж на десять підкласів, кожен з яких у свою чергу також поділяється на десять частин.
Джерела комплектування — організації, установи та окремі особи, за допомогою яких комплектуються фонди бібліотек, інформаційних центрів.
Дитяча бібліотека – бібліотека, яка здійснює обслуговування дітей (до 14 років) і вихователів (керівників дитячого читання).
Довідка бібліографічна – див. Бібліографічна довідка
Довідкове видання – видання, яке містить короткі відомості наукового чи прикладного характеру, розміщені в зручному для швидкого пошуку порядку та не призначені для суцільного читання.
Довідково-бібліографічне обслуговування – бібліографічне обслуговування у відповідності до разових запитів користувачів інформації
Довідково-бібліографічний апарат (ДБА) – система каталогів і картотек, а також фонд довідкових і бібліографічних видань.
Довідник - упорядкований предметний матеріал, книга, що містить узагальнені, стислі впорядковані відомості з певних галузей науки, професій, тощо; у вигляді, де потрібне гасло можна швидко знайти.
Документ – матеріальний носій даних із записаною на ньому інформацією, призначений для її передачі в просторі і часі. Документи можуть містити тексти, зображення, звуки тощо.
Документ на мікроформі - фотодокумент на плівковому чи іншому носії, який для виготовлення і використання потребує відповідного збільшення за допомогою мікрографічні техніки.
Документально-художнє видання – літературно-художнє видання, яке містить твір, в основі якого лежить документ, реальна подія чи діяльність історичної особи.
Допоміжний покажчик - частина бібліографічного посібника, яка відображає відомості про документи, з посиланням на відповідні бібліографічні записи.
Електронна пошта (e-mail) - популярний сервіс в Інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-відео файли, архіви, програми). Це прийом/передача повідомлень одній чи кільком особам по мережі. 
Електронне видання - електронний документ (група електронних документів), що пройшов редакційно-видавничу обробку, має вихідні відомості та призначений для розповсюдження в незмінному вигляді. Електронні видання розрізняють по наявності друкованого еквівалента як: електронний аналог друкованого видання, що в основному відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо; самостійне електронне видання, що не має друкованих аналогів.
Електронний каталог (ЕК) - машиночитний бібліотечний каталог, що працює в реальному режимі часу і наданий у розпорядження читачів.
Енциклопедичний словник - енциклопедія, матеріал в якій розташований в алфавітному порядку.
Енциклопедія - довідкове видання, що містить в узагальненому вигляді основні відомості з однієї або всіх галузях знань і практичної діяльності, викладені у вигляді коротких статей, розміщених в алфавітному або систематичному порядку.
Журнал (часопис) – це періодичне зброшуроване видання, що має постійну назву, виходить через триваліші проміжки часу, містить, відповідно до своєї програми, різноманітні матеріали як інформаційного, так і аналітичного характеру, зазвичай у обкладинці.
Журнальне видання - видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання, в обкладинці або оправі.
Загальнодоступна бібліотека – бібліотека, яка надає можливість користуватися її фондом і послугами юридичним особам незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності та громадянам без обмежень за рівнем освіти, спеціальності, релігійної приналежності.
Заголовок - назва (слово, фраза, буква або група слів, фраз і букв), наведена на документі в тому вигляді, в якому вона встановлена або затверджена автором або видавцем, і призначена для ідентифікації і пошуку документа.
Заголовок бібліографічного запису – елемент бібліографічного запису, розташований перед бібліографічним описом і призначений для впорядкування і пошуку бібліографічних записів. 
Примітка. Тема бібліографічного запису може містити ім'я особи (заголовок індивідуального автора), найменування організації (заголовок колективного автора), найменування країни і позначення виду документа (заголовок форми), уніфікована назва (заголовок, що містить уніфікований заголовок) або інші відомості.
Заочний бібліотечний абонемент - бібліотечний абонемент, який надає читачам можливість отримання творів друку та інших документів безпосередньо за місцем проживання або роботи шляхом пересилання поштою.
Запис бібліографічний – див. Бібліографічний запис
Запит бібліографічний – див. Бібліографічний запит
Запит користувача бібліотеки – вимога користувача бібліотеки про надання бібліотечної послуги.
Захід – сукупність дій, організаційних форм, зорієнтованих на контактні групи користувачів з метою задоволення їх потреб в знаннях, інформації, спілкуванні, рекреації.
Збірник - видання, що містить ряд творів.
Зведений каталог - бібліотечний каталог, що відображає фонди кількох самостійних бібліотек або бібліотечної мережі регіону (галузі).
Зібрання творів - однотомне чи багатотомне видання, що містить всі або значну частину творів одного або декількох авторів, яке дає уявлення про його (їхню) творчість у цілому.
Ізовидання - видання, більшу частину обсягу якого займає зображення.
Ілюстрація - графічне зображення, що пояснює або доповнює основний текст, вміщений на сторінках (аркушах), включених до пагінації документу.
Індекс каталожний – див. Каталожний індекс
Індекс повний – див. Повний індекс
Індекс поличковий – див. Поличковий індекс
Індивідуальне інформування – інформування користувача бібліотеки відповідно до його запитів.
Інтернет - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій. Інтернет становить фізичну основу для розміщення величезної кількості інформаційних ресурсів і послуг, таких як взаємопов'язані гіпертекстові документи Всесвітньої павутини (World Wide Web — WWW) та електронна пошта.
Інформатизація - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.
Інформаційна послуга - послуга, орієнтована на задовільнення інформаційних потреб користувачів шляхом надання інформаційних послуг. 
Інформаційна система - система, призначена для зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, передачі та надання інформації. Це сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Інформаційне обслуговування – забезпечення користувачів необхідною інформацією, здійснюване інформаційними органами і службами шляхом надання інформаційних послуг.
Інформаційний листок - реферативне періодичне видання, що відображає відомості про передовий виробничий досвід або науково-технічні досягнення.
Інформаційний пошук – дії, методи і процедури, які дозволяють виконувати відбір певної інформації з масиву даних.
Інформаційний центр – організація, яка виконує збір, обробку і розповсюдження інформації.
Інформаційно-пошукова система (ІПС) – це система, що забезпечує пошук і відбір необхідних даних у спеціальній базі з описами джерел інформації (індексі) на основі інформаційно-пошукової мови і відповідних правил пошуку. Це сукупність довідково-інформаційного фонду і технічних засобів інформаційного пошуку в ньому.
Інформаційно-пошуковий тезаурус (ІПТ) - автоматизований словник, призначений для пошуку слів за смисловим змістом.
Інформація – відомості про осіб, предмети, події, факти, явища і процеси незалежно від форми подання.
Інформація бібліографічна – див. Бібліографічна інформація
Інформування – забезпечення інформацією зацікавлених користувачів.
ІРБІС - система автоматизації бібліотек, яка відповідає всім міжнародним вимогам, що пред'являються до сучасних бібліотечних систем, і в той же час підтримує всі традиції бібліотечної справи.
Календар - періодичне або неперіодичне видання, в якому в чіткій послідовності зазначаються дні, тижні, місяці конкретного року, а також вміщується різноманітна інформація, що має безпосереднє відношення до тієї чи іншої дати. Виділяють такі види календарів: відривний або перекидний календар, табель-календар, календар книжкового типу, календар знаменних і пам’ятних дат.
Календар знаменних дат - календар-щорічник, що включає вибірковий перелік днів року, пов'язаних з якими-небудь пам'ятними подіями та відомостями про ці події.
Картотека бібліографічна – див. Бібліографічна картотека
Картотека заголовків художньої літератури – алфавітна бібліографічна картотека, яка забезпечує пошук по заголовках творів художньої літератури.
Картотека місцевих видань – бібліографічна картотека, яка відображає видані на певній території видання.
Картотека персоналій – бібліографічна картотека, яка відображає документи, пов’язані з життям та діяльністю окремих осіб, і організована в алфавітному порядку їх імен.
Картотека рецензій – бібліографічна картотека, яка відображає рецензії, опубліковані в періодичних та продовжуваних виданнях, збірниках.
Каталог алфавітний (абетковий) – див. Алфавітний (абетковий) каталог
Каталог бібліотечний – див. Бібліотечний каталог
Каталог заголовків – алфавітний каталог заголовків документів.
Каталог місцевих видань – бібліотечний каталог, який відображає видані на певній території видання.
Каталожний індекс - в систематичному каталозі - класифікаційний індекс, який вказує розділ каталогу, в який повинна бути поміщена дана каталожна картка. Зазначається в лівому нижньому куті кожної картки (головної і додаткових).
Кінодокумент - аудіовізуальний документ на плівковому носії, що містить зафіксовані на ньому за допомогою кінематографічної техніки предмети у вигляді послідовно розташованих фотографічних зображень.
Кінофільм - кінодокумент на плівковому носії, що представляє собою сукупність послідовних фотографічних зображень, об'єднаних загальним сюжетом і призначених для відтворення на екрані за допомогою проектування.
Класифікаційне індексування, бібліографічна систематизація, класифікаційна систематизація, систематизація - процес вираження змісту документа та (або) запиту інформаційно-пошуковою мовою.
Класифікаційний індекс - умовне позначення розподілу будь-якої системи класифікації, якої стосується документ.
Ключове слово - слово чи словосполучення з тексту документа або запиту, яке несе в даному тексті істотне смислове навантаження з точки зору інформаційного пошуку.
Книга – друковане видання об’ємом 48 сторінок і більше.
Книговидача – абсолютний показник бібліотечної статистики, який відображає число виданих абонентам документів. Характеризує використання бібліотечного фонду.
Книгозабезпеченість – відносний (якісний) показник бібліотечної статистики, що являє собою кількість облікових одиниць фонду, які приходяться в середньому на одного користувача бібліотеки або мешканця. Показує достатність або недостатність фонду документів бібліотеки для користування. Показник книго забезпеченості зворотно-пропорційний показнику відвідування: чим вищий один з них, тим нижчий інший. Висока книгозабезпеченість така ж небажана, як і низьке відвідування.
Примітка. К=Ф:А, де К – книгозабезпеченість, Ф – об’єм фонду, А – кількість читачів.
Книжкова виставка - це реклама кращих творів з числа новинок або книг, пов'язаних спільною темою, шляхом їх безпосереднього показу читачеві. У бібліотеці існують традиційні бібліотечні виставки: персональні, тематичні, до знаменних дат і виставки нестандартні: виставка-кросворд, виставка-пошук, виставка-вікторина і т.д.
Книжкова закладка – листове видання видовженого формату, що слугує для позначання потрібної сторінки в виданні, надруковане на цупкому папері і яке містить різні зображення ті (або) рекламні відомості.
Книжкове видання - видання у вигляді блоку скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці або палітурці.
Комплектування фонду - сукупність процесів виявлення, відбору, замовлення, придбання, отримання та реєстрації документів, що відповідають завданням бібліотеки, інформаційного центру.
Контент – це вербальне наповнення сайту, образно і логічно пов’язане з графічними елементами та системою навігації.
Користувач бібліотеки – фізична чи юридична особа, яка користується послугами бібліотеки.
Краєзнавча картотека - бібліографічна картотека, що відображає документи краєзнавчого змісту.
Краєзнавчий бібліографічний посібник - бібліографічний посібник, що відображає документи про певну місцевість в країні.
Краєзнавчий каталог - регіональний каталог, що відображає документи краєзнавчого змісту.
Листівка - карткове видання, надруковане з одного чи обох сторін.
Листове видання - видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення.
Літературно-мистецький журнал - журнал видання творів художньої літератури, а також публіцистичні та критичні статті і матеріали.
Літературно-художнє видання - видання, що містить твір (твори) художньої літератури.
Літературно-художній журнал – журнал, в якому вміщені твори художньої літератури, а також публіцистичні та критичні статті і матеріали. 
Масова робота бібліотек – різні форми і методи усного, наочного, друкованого ті аудіовізуального інформування і рекомендації книг читачам. Форми масової роботи бувають наочні (книжкові виставки, бібліотечні плакати, відеозаписи тощо) та усні (огляди, обговорення, конференції, диспути і т.п.). Також існують ігрові форми роботи – конкурси, вікторини, літературні ігри, інсценування тощо. В своїй практиці бібліотеки для більшої успішності заходу об’єднують всі ці форми роботи, використовуючи їх комплексно. 
Масове інформування - інформування широкого кола споживачів інформації щодо соціально значущих тем.
Масовий захід – заздалегідь спланований за місцем, часом, кількістю учасників і метою збір людей, який має характер свята, культурного чи рекламного заходу, або ділової зустрічі.
Медіа – технічні засоби створення, запису, копіювання, тиражування, зберігання, розповсюдження, сприйняття інформації і її обміну між суб’єктом (агентством, автором) і об’єктом (масовою аудиторією, адресатом).
Медіакультура – сукупність інформаційно-комунікативних засобів, матеріальних та інтелектуальних цінностей, вироблених людством в процесі культурно-історичного розвитку, які сприяють формуванню суспільної свідомості та соціалізації особистості. Складається з понять культури передачі інформації та культури її сприйняття. Може виступати системою рівнів розвитку особистості, яка здатна сприймати, аналізувати, оцінювати медіа текст, займатися медіа творчістю, засвоювати нові знання в області медіа тощо. 
Методичний семінар – форма професіонального спілкування, яка дозволяє спеціалістам колективно і гласно аналізувати гострі проблеми, приймати конструктивні рішення, націлювати суспільство на їхнє виконання, збагачуватись прогресивний досвідом. Відрізняють постійно діючі та епізодичні, універсальні та проблемні методичні семінари.
Міжбібліотечний абонемент (МБА) - абонемент, заснований на використанні документів з фондів інших бібліотек при їх відсутності в даному фонді.
Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) - універсальний ідентифікаційний номер, що присвоюється книзі або брошурі з метою їх класифікації. ISBN призначений для ідентифікації окремих книг або різних видань та є унікальним для кожного видання книги крім репринтного. ISBN був створений у 1966 у Великобританії та з 1970 року був прийнятий як міжнародний стандарт ISO 2108. Починаючи з 1 січня 2007 року ISBN складається з 13 цифр.
Місце видання - місцезнаходження видавництва або видавця, який випустив документ.
Моновидання – видання, що складається з одного твору.
Монографія - наукове або науково-популярне книжкове видання повного дослідження однієї проблеми або теми, що належить одному чи кільком авторам.
Мультимедіа - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше — анімації і відео. Характерна, якщо не визначальна, особливість мультимедійних веб-вузлів і компакт-дисків — гіперпосилання. Поняття, що означає сполучення звукових, текстових і цифрових сигналів, а також нерухомих і рухомих образів. Так, мультимедійна база даних буде вміщувати текстову і образну інформацію, відеокліпи і таблиці, і все це має однаково легкий доступ. Мультимедійна телекомунікаційна послуга дозволяє користувачеві посилати і одержувати будь-яку форму інформації, взаємозамінну за бажанням.
Навчальне видання - особливий вид видань, створений у відповідній формі і покликаний допомогти широкому загалу конкретного користувача (учня, студента, аспіранта, викладача) в оволодінні ним конкретним навчальним предметом. Зовнішньою ознакою навчального видання є зазначення на його вихідних даних рекомендаційного грифа відповідного освітнього міністерства, відомства, навчального чи наукового закладу, а також проходження визначеного порядку рецензування. На початку XXI ст. в Україні основними навчальними виданнями є конспект лекцій, посібник, підручник.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий. До навчального посібника належать курс лекцій, зошит-посібник, прописи, розвивальні ігри тощо, що застосовуються в навчально - виховному процесі.
Навчально-методичний посібник – учбове видання, яке містить матеріали щодо методики викладання учбової дисципліни (її розділу, частини) або методики виховання.
Наукова бібліотека - бібліотека, яка забезпечує розвиток науки; задовольняє інформаційні потреби наукових установ та окремих осіб, пов'язані з дослідницькою діяльністю на основі відповідного фонду та інформаційно-пошукового апарату.
Наукове видання - видання, що містить результати теоретичних і (чи) експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам'яток культури, історичних документів.
Науковий журнал - журнал, що містить статті та матеріали про теоретичні дослідження, а також статті і матеріали прикладного характеру, призначений для наукових працівників.
Науково-допоміжний бібліографічний посібник - бібліографічний посібник, націлений на допомогу науково-видавничій діяльності.
Науково-популярне видання - видання, що містить відомості про теоретичні і (чи) експериментальні дослідження в галузі науки, культури і техніки, викладені у формі, доступній читачеві-неспеціалісту.
Науково-популярний журнал - журнал, що містить статті та матеріали про основи наук, про теоретичні і (чи) експериментальні дослідження в галузі науки, культури і практичної діяльності та служить поширенню знань і самоосвіті.
Науково-художнє видання - літературно-художнє видання, що містить твір (твори), в основу якого покладено науковий факт.
Національна бібліотека - бібліотечна установа, яка на національному рівні координує бібліотечно-інформаційну діяльність, виконуючи ряд функцій: збереження документальної спадщини нації шляхом забезпечення режиму депозитарного збереження усієї сукупності творів друку, що видані у певній країні або мають те чи інше відношення до неї, а також суміжної інформаційної продукції, значущої для нації; створення страхового фонду суспільно значущих першоджерел інформації; ведення національної бібліографії; участь у формуванні та реалізації національної інформаційної політики; науково-методичне керівництво бібліотечною системою країни; репрезентація країни в профільних міжнародних об'єднаннях та асоціаціях. В основному, національні бібліотеки — це найбільші бібліотеки своїх країн. Деякі етнічні спільності, які не мають своїх національних держав, створюють свої національні бібліотеки з усіма їх атрибутами для збереження етнічних цінностей своїх націй. Деякі бібліотеки не називаються національними, хоча за своїми атрибутами вони є національними бібліотеками (наприклад, Бібліотека Конгресу у США, Британська бібліотека у Великобританії).
Неперіодичне видання - видання, що виходить одноразово, продовження якого не передбачається. Перш за все це листівки, брошури та книги. Також до неперіодичних видань належать і книжкові видання у двох чи багатьох томах, або в двох чи кількох частинах.
Нормативний бюлетень - бюлетень, який містить матеріали нормативного, директивного чи інструктивного характеру, що видається, як правило, будь-яким державним органом.
Нотне видання - видання, більшу частину обсягу якого займає нотний запис музичного твору (творів).
Обертаність фонду – показник, який відображає інтенсивність використання бібліотечного фонду. Обчислюється шляхом ділення кількості документовидачі на об’єм фонду. Це один з основних відносних показників, завдяки якому можна робити висновки щодо відповідності бібліотечного фонду інтересам користувачів та про ефективність роботи бібліотечних працівників з фондом документів.
Примітка. Об = В:Ф, де Об – обертаність фонду, В – документовидачі, Ф – об’єм фонду.
Об'єм документа – загальна кількість сторінок (аркушів) документ, включаючи окремі листи ілюстрацій, карти, додатки.
Об’єм фонду – кількість документів в бібліотечному фонду, які підраховані в прийнятих одиницях обліку фонду.
Обмін документами - передача документів за угодою в постійне користування із одних бібліотек, інформаційних центрів або різних організацій в інші.
Обмінний фонд - фонд, призначений для обміну документами, безоплатної передачі бібліотекам, інформаційним центрам та (або) продажу їх організаціям і приватним особам.
Обов'язковий примірник - примірники різних видів тиражованих документів, що підлягають передачі виробниками у відповідні установи та організації в порядку і кількості, встановлених законом.
Примітка. Обов'язковий примірник може бути безкоштовним і платним. Безкоштовний — примірник кожного документа, який передається безкоштовно в бібліографуванням установи, великі бібліотеки, інформаційні центри. Вільний примірник документів, що розподіляються централізовано між великими бібліотеками, інформаційними центрами та іншими установами за плату.
Огляд бібліографічний – див. Бібліографічний огляд
Онлайн – неавтономний режим роботи – режим роботи, коли в комп’ютері встановлено підключення до мережі (наприклад, мережі Інтернет).
Оновлюваність – показник ступеню оновлення фонду протягом періоду, що аналізується. Визначається шляхом ділення об’єму надходжень за період, що аналізується на об’єм фонду на кінець періоду, що аналізується і множиться на 100%.
Організація фонду - сукупність процесів прийому, обліку, технічної обробки, розміщення та зберігання документів.
Основний автор - автор, який зробив найбільший внесок в інтелектуальний і художній зміст документа, виділений серед інших авторів словесно чи поліграфічними засобами.
Основний заголовок - заголовок, розміщений першим або виділений поліграфічним способом на титульному аркуші.
Офіційне видання - видання, що публікується від імені державних органів, установ чи громадських організацій, що містить матеріали нормативного або директивного характеру.
Пагінація - порядкова нумерація сторінок, стовпців, таблиць, ілюстрацій, відрізків тексту документа цифрами (арабськими або римськими), іноді літерами.
Пам’ятка – виробничо-практичне видання, яке має невеликий об’єм та містить практичні відомості, корисні у виробничій діяльності чи повсякденному житті.
Пересувна бібліотека - бібліотека, розташована в спеціально обладнаному, укомплектованому транспортному засобі (наприклад, бібліобус) і змінює своє місцезнаходження з метою обслуговування територіально віддалених від стаціонарної бібліотеки груп населення.
Періодичне видання – це підвид серіального видання, що постійно виходить з певною часовою періодичністю (один раз у квартал, місяць, тиждень через день, щоденно і т.д.) з наростаючою нумерацією, з неповторюваним інформаційним матеріалом, під однією назвою, в однотипному художньому оформленні.
Персональний бібліографічний посібник - біобібліографічний посібник, присвячений одній особі.
Підзаголовок предметної рубрики - другий і кожний наступний елемент найчисленнішої предметної рубрики. Підзаголовки предметної рубрики в залежності від змісту можуть бути тематичними, географічними, хронологічними і формальними, а в залежності від ступеня спільності і меж застосування загальними і специфічними.
Підручник – книга, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Плакат - листове видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, надруковане з одного або двох сторін аркуша.
Повний індекс – класифікаційний індекс, що вказує всі ділення каталогу, в якому відображений даний документ. Повний індекс повністю розкриває зміст документа, що систематизується. Може складатися як із одного, так і з кількох індексів. В цьому випадку всі індекси, що входять до його складу, поєднуються знаком «плюс» (+). При цьому перший індекс називається основним, а всі інші – додатковими. Позначається в нижньому правому куті картки.
Повнотекстова база даних - текстова база даних, що містить повні тексти документів.
Позастаціонарне обслуговування – обслуговування читачів поза бібліотекою, яке забезпечує наближення бібліотечних послуг до місця роботи, навчання чи проживання населення в бібліотечних пунктах, пересувних бібліотеках засобами бригадного, заочного абонементу тощо.
Покажчик бібліографічний – див. Бібліографічний покажчик
Поличковий індекс – класифікаційний індекс, що вказує місце зберігання документа при систематичній розстановці фонду. Поличковий індекс вказує на місце документа на полиці. Це перший індекс повного індексу (основний). Він більш загальний. Позначається в верхньому лівому куті картки. Поличковий індекс на документі і картці повинен відповідати індексу поличкового роздільника.
Популярний бібліографічний посібник - бібліографічний посібник, призначений для задоволення пізнавальних інтересів широких кіл читачів.
Портал – сукупність взаємоз’єднаних безпосередньо та через мережу Інтернет апаратних засобів, що включають комп'ютери та машино зчитувані електронні носії інформації із заздалегідь записаною на них інформацією та (або) виконані з можливістю запису та зчитування інформації у вигляді комп'ютерних програм, баз даних і т.п., виконана з можливістю обробки зазначеної інформації та команд користувача системи та надання йому Інтернет-сервісів як результатів обробки зазначеної інформації і команд.
Інтернет - портал для користувачів — сайт з великою кількістю інформації, який об’єднує в собі кілька тем, враховує інтереси широкої аудиторії та надає користувачеві Інтернету різні інтерактивні сервіси (Інтернет - сервіси), які працюють у рамках єдиного сайту.
Посилання - посилання у паперових і електронних документах — уривок, витяг з якого-небудь твору, на який посилаються у викладі, з точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку. Це запис, який пов’язує між собою частини документа, бібліографічні записи, класифікаційні ділення, предметні рубрики.
Примітка. Розрізняють посилання «Див.», які організовують пошук в потрібному напрямку, та «Див. також», що забезпечують повноту пошуку.
Посібник - видання, призначене для допомоги в практичній діяльності чи в оволодінні навчальною дисципліною.
Посібник бібліографічний – див. Бібліографічний посібник
Поточний бібліографічний посібник – періодичний бібліографічний посібник, випуски якого регулярно і оперативно відображають документи, що знову з’являються.
Пошук бібліографічний – див. Бібліографічний пошук
Пошукова система - онлайн-служба (програмно-апаратний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи. Програмною частиною пошукової системи є пошукова машина (пошуковий рушій) — комплекс програм, що забезпечує функціональність пошукової системи і, зазвичай, є комерційною таємницею компанії-розробника пошукової системи.
Предметизація - визначення предметної рубрики для твору друку або іншого документа відповідно до його змісту.
Предметна рубрика - коротке формулювання предмета (факту, події, аспекту і т. п.), що розглядається в документі, призначене для пошуку документа.
Предметний каталог - бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються в алфавітному порядку предметних рубрик.
Пристатейний бібліографічний посібник – бібліографічний посібник, розміщений після статті, який відображає документи за її тематикою – використані, ті, які цитуються ті (або) рекомендуються.
Прикнижний бібліографічний посібник - бібліографічний посібник, вміщений у книзі і який, як правило, відображає документи за її тематикою: використані, цитовані і (або) рекомендовані.
Примітка - елемент бібліографічного опису, що містить додаткові відомості про документ, які стосуються окремих областей бібліографічного опису або документа в цілому.
Провідне слово предметної рубрики - перше слово предметної рубрики щодо її місцезнаходження в предметному каталозі.
Продовжуване видання – серійне видання, яке виходить у світ без чітко визначених наперед проміжків часу, а за мірою накопичення та редакційно-видавничої підготовки матеріалів, однак має свою нумерацію і типове художньо-технічне оформлення.
Псевдонім - вигадане ім'я, яким автор підписує твір.
Публікація - документ, доступний для масового використання.
Публічна бібліотека - загальнодоступна бібліотека, призначена для задоволення інформаційних потреб широких верств населення.
Путівник – довідник, який містить відомості про який-небудь географічний пункт чи культурно-освітній заклад (захід), розміщені в зручному для проходження або огляду порядку.
Ревалентність - міра відповідності отримуваного результату бажаному. В термінах пошуку — це міра відповідності результатів пошуку завданню поставленому в пошуковому запиті. Визначає, наскільки повно той або інший документ відповідає критеріям, вказаним в запиті користувача. 
Регіональний бібліографічний посібник - бібліографічний посібник, виданий в певному регіоні, та (або) який відображає документи, пов'язані з регіоном за походженням, змістом та іншими ознаками.
Регіональний каталог - бібліотечний каталог, що відображає літературу, яка відноситься за своїм змістом до певного регіону, і організований в систематичному або предметному порядку.
Рекомендаційний бібліографічний посібник - бібліографічний посібник, що рекомендується читачам та відображає документи, відібрані за відповідними змістовними і якісними критеріями.
Реставрація документа - відновлення та (або) поліпшення експлуатаційних властивостей, а також форми і зовнішнього вигляду.
Ретроспективний бібліографічний посібник - бібліографічний посібник, що відображає масив документів будь-якого історичного періоду.
Реферат - скорочений об'єктивний виклад змісту документа з основними фактографічними даними та висновками.
Реферативне видання - інформаційне видання, яке містить впорядковану сукупність бібліографічних записів, що включають реферати.
Рубрикатор - друкований чи рукописний документ, текстом якого є перелік предметних рубрик.
Сайт – див. Веб-сайт
Серіальне видання — це видання, яке виходить протягом певного часу, має спільну назву, однотипне оформлення, дату чи нумерацію випусків. Серіальне видання поділяється на два підвиди: періодичне і продовжуване.
Серія – серіальне видання що включає сукупність томів, об'єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим і читацьким призначенням, однотипно оформленні.
Систематизація - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. Відображення з достатньою повнотою і точністю змістових і формальних ознак документів та присвоєння їх класифікаційних індексів у відповідності до правил обраної класифікаційної інформаційно-пошукової мови та згідно таблиць певної системи бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК).
Систематична картотека статей (СКС) - бібліографічна картотека, що відображає матеріали з періодичних і продовжуваних видань, збірників та організована відповідно до певної системи класифікації документів.
Систематичний каталог - бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються за галузями знань у відповідності до певної системи класифікації документів.
Словник - довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.
Спеціальна бібліотека – бібліотека, яка забезпечує професійні потреби користувачів та інші специфічні потреби особливих груп читачів (патентно-технічна, нотна, бібліотека для незрячих, бібліотека НДІ і т.п.).
Спеціальний бібліографічний посібник – бібліографічний посібник конкретного цільового і читацького призначення (рекомендаційний, науково-допоміжний, професійно – виробничий і т.п.).
Список бібліографічний – див. Бібліографічний список
Співавтор - особа або організація, що створили твір спільно з іншою особою (особами) або організацією (організаціями).
Статистика бібліотечна – див. Бібліотечна статистика
Суспільно-політичний журнал – журнал, який містить статті і матеріали на актуальну суспільно-політичну тематику, призначений для широких кіл населення.
Тематична картотека – бібліографічна картотека, яка відображає документи певної тематики, організована в систематичному або предметному порядку.
Тематичний бібліографічний посібник – бібліографічний посібник, який відображає документи певної тематики, проблеми.
Тираж - загальна кількість примірників видання, надрукованих протягом одного виробничого процесу.
Титульний лист - елемент документа, на якому поміщають заголовок видання, прізвище автора, назву видавництва, місце і дату видання.
Тлумачний словник - мовний словник, що роз'яснює значення слів якої-небудь мови, дає їм граматичну і стилістичну характеристики, приклади вживання та інші відомості.
Універсальна бібліотека - бібліотека, яка задовольняє різноманітні читацькі потреби на основі фондів, сформованих без тематичних і типологічних обмежень.
Універсальний бібліографічний посібник - бібліографічний посібник, що відображає документи з усіх галузей знань.
Урок бібліотечний – див. Бібліотечний урок
Учбова бібліотека – спеціальна бібліотека, яка забезпечує задоволення специфічних бібліотечних потреб користувачів (читачів), що виникають в процесі учбової діяльності в школах, училищах, технікумах, вузах і т.п. 
Фактографічна база даних - інформаційно-пошукова система, призначена для пошуку фактів чи відомостей про них.
Фактографічна довідка – відповідь на запит, що має фактографічні відомості.
Фільмотека - організація або служба (відділ бібліотеки), в обов'язок якої входить збір, зберігання та надання в розпорядження користувачів кінематографічних документів і відео програм.
Фінансування бібліотеки – базовий елемент господарського механізму бібліотеки, в результаті якого грошовими коштами забезпечуються потреби простого і розширеного відтворення бібліотечної продукції і послуг. Фінансування має багатоканальний характер, за джерелами отримання бібліотекою грошових коштів розрізняють бюджетне і позабюджетне фінансування.
Фонд - упорядкована сукупність документів, відповідно завданням і профілю бібліотеки, інформаційного центру і призначена для використання та зберігання.
Фонотека - організація або служба (відділ бібліотеки), в обов'язок якої входить збір, зберігання та надання в розпорядження користувачів звукових документів.
Формат – спосіб розміщення і подачі даних на носії інформації.
Формування фонду – процеси, які забезпечують створення і розвиток бібліотечного фонду, а також можливості його використання і зберігання: комплектування, організація фонду, відбір непрофільних та застарілих документів.
Форум – програма для спілкування в Інтернеті.
Хрестоматія - навчальний посібник, що містить літературно-художні, історичні та інші твори чи уривки з них, що становлять об'єкт вивчення навчальної дисципліни.
Хронологічний каталог - бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються по роках видання або першої публікації документів.
Централізована бібліотечна система (ЦБС) — сукупність бібліотек, яка є структурно-цілісним закладом та функціонує на основі загального управління, єдиного штату, фонду, організаційної та технологічної єдності. ЦБС складається з центральної бібліотеки та бібліотек-філій.
Центральна бібліотека – бібліотека, яка є керівним центром і виконує централізовані функції по відношенню до бібліотек-філій. Центральна бібліотека забезпечує централізоване комплектування, обробку документів, довідково-бібліографічне обслуговування на основі єдиного довідково-бібліографічного апарату (ДБА).
Центральний каталог - бібліотечний каталог, що відображає фонди бібліотеки і всіх її філій.
Цільове призначення – характеристика видання з точки зору виконання ним суспільної функції.
Читаність – відносний (якісний) показник, що являє собою відношення книговидачі за певний період до кількості абонентів бібліотеки. Характеризує читацьку активність. Показує, яку кількість в середньому документів було видано одному користувачеві.
Примітка. Ч = В:А, де Ч – читаність, В – книговидача, А – кількість користувачів.
Читач бібліотеки - особа, яка користується бібліотекою на підставі офіційного запису у встановлених документах.
Читальний зал - спеціально обладнане приміщення, призначене для обслуговування читачів творами друку та іншими документами в його межах.
Читацький каталог - бібліотечний каталог, наданий у розпорядження читачів.
Шифр зберігання документа - умовне позначення місця зберігання документа у вигляді сполучення літер і (або) цифрових знаків. Складається з класифікаційного індексу та авторського знака. Зазначається на титульному аркуші, на обкладинці, на книжковому формулярі і в лівому верхньому куті всіх каталожних карток для всіх каталогів.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...